Zoals waarschijnlijk ook bij u bekend kan blootstelling aan asbest ernstige schade aan de gezondheid aanrichten. Daarom heeft de Nederlandse overheid strenge regels gesteld aan het verwijderen van asbesthoudende materialen en toepassingen. Voorafgaand aan de melding asbestverwijdering of aanvraag omgevingsvergunning dient een inventarisatierapport te worden opgesteld en bijgevoegd aan de melding of vergunning aanvraag.

SAM Advies is gecertificeerd voor het uitvoeren van asbestinventarisaties volgens het procescertificaat asbestinventarisatie, hierin zijn de door de overheid vastgestelde richtlijnen voor het uitvoeren van asbestinventarisaties vastgelegd. De medewerkers van SAM Advies  beschikken eveneens over de vereiste certificaten waardoor wij als onafhankelijk onderzoeksbureau een gedegen onderzoek voor u uit kunnen voeren.

Inventarisatierapport

Veelal stelt het asbestverwijderingsbedrijf een offerte op voor het saneren van de eventueel aangetroffen asbesthoudende materialen op basis van het inventarisatierapport.

De inventarisatierapporten van SAM Advies zijn duidelijk, overzichtelijk en bevatten alle relevante informatie zodat u een heldere prijsopgave voor de verwijderingswerkzaamheden kunt verwachten.

Asbestinventarisatie

  • Asbestinventarisatie
  • Projectmanagement
  • Kostenraming Asbestverwijdering
  • Risicobeoordeling conform NEN2991
  • Beheersplan asbest


Een inventarisatierapport bevat onder andere:

  • de exacte locaties van het (eventueel) aanwezige asbest;
  • informatie over de staat waarin het asbesthoudende materiaal verkeert;
  • de hoeveelheden aangetroffen asbesthoudend materiaal;
  • richtlijnen voor de verwijdering van het materiaal.

Projectmanagement asbestverwijdering

U heeft een asbestinventarisatie laten uitvoeren en wilt asbest laten verwijderen door een deskundig asbestverwijderbedrijf maar heeft niet de tijd om dit te coördineren of u weet niet precies hoe u dit aan moet pakken.

SAM Advies kan het gehele projectmanagement voor u op zich nemen zodat u zich op uw kerntaken kan focussen.

Wij verzorgen voor u het gehele traject van vergunningen, planvorming, selectie van aannemers inclusief verzorgen van de aanbesteding, houden toezicht tijdens de uitvoering en verzorgen de eindoplevering.


Neem vrijblijvend contact met ons op
en vraag naar de mogelijkheden.

Kostenraming asbestverwijdering

Wanneer u een rapportage asbestinventarisatie heeft laten opstellen wilt u natuurlijk ook weten hoeveel de asbestverwijdering gaat kosten zodat u uw budget hier op kan aanpassen en voorafgaand aan de werkzaamheden inzicht heeft in de verwijderingskosten.

SAM Advies kan u hiermee van dienst zijn en een kostenraming asbestverwijdering opstellen zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Risicobeoordeling NEN 2991

Tijdens een asbestinventarisatie wordt, naast het in kaart brengen van de asbesthoudende toepassingen, ook een inschatting gemaakt of de asbesthoudende toepassing een risico kan vormen op blootstelling aan schadelijke asbestvezels.

Indien asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn, waarvan het vermoeden bestaat dat een norm overschrijdende concentratie asbestvezels aanwezig kan zijn, zal bij een in gebruik zijnde situatie worden geadviseerd om een risicobeoordeling conform NEN-2991 uit te voeren.

Op basis van de resultaten van de risicobeoordeling conform NEN2991 kan worden vastgesteld wat de risico’s op blootstelling aan schadelijke asbestvezels zijn voor medewerkers of gebruikers van een gebouw waar asbesthoudende toepassingen in verwerkt zijn.

SAM Advies kan voor u de risico’s volledig in kaart brengen en de eventuele vervolgacties zoals asbestverwijdering voor u verzorgen, zodat u en uw medewerkers er van verzekert kunnen zijn in een asbest veilig gebouw te werken.

Beheersplan asbest

U heeft een asbestinventarisatie laten uitvoeren en heeft asbesthoudende toepassingen laten verwijderen maar er blijft ook asbest achter in het gebouw?

Een beheersplan asbest beschrijft duidelijke beheersmaatregelen en protocollen die door installateurs, aannemers en eigen medewerkers dienen te worden nageleefd om beschadigingen aan de achtergebleven asbesthoudende toepassingen uit te sluiten en daarmee calamiteiten te voorkomen.

Veel gestelde vragen

Wanneer geldt de verplichting om een asbestinventarisatie uit te voeren?

Een asbestinventarisatie is verplicht voor alle bouwwerken die verbouwd of gesloopt gaan worden en voor 1994 zijn gebouwd.

Wanneer is een sloopmelding verplicht ?

Het verzorgen van een sloopmelding is verplicht als er meer dan 10m3 sloopafval vrijkomt of als er asbest moet worden verwijderd.

Wanneer er minder dan 10m3 aan sloopafval vrijkomt en een asbestinventarisatie heeft aangetoond dat er geen asbest aanwezig is hoeft er geen sloopmelding te worden gedaan.

Ben ik verplicht om asbest te laten verwijderen?

Nee er geldt momenteel geen verplichting om asbest te verwijderen, tenzij dit een risico op blootstelling aan schadelijke asbestdeeltjes vormt.

Ook als asbest in de huidige vorm wel een risico vormt kan in sommige gevallen worden volstaan met het afschermen van de ruimte of asbesthoudende toepassing. Het is dan wel van belang om een beheersplan te laten opstellen om te voorkomen dat asbest in de toekomst toch een risico kan gaan vormen.

Wat betekent het verbod op asbestdaken ?

Het landelijk asbestverbod, waarvan werd aangekondigd dat dit vanaf 2024 in werking zou treden, is niet van kracht. Er is dus geen verplichting om een asbest dak te laten verwijderen. 

Neem gerust contact met ons op voor overige vragen of een vrijblijvende intake.

Offerte aanvragen

SAM Advies kan voor u deels of geheel het traject asbestinventarisatie, sloop- en bouwmanagement verzorgen.

Vraag vrijblijvend een intake gesprek aan. Wij zijn u graag van dienst.

Contact

SAM Advies B.V.


Algemeen

T. 0174 - 620 244
E. info@samprojecten.nl

Inloggen Klantenportaal

Calamiteitendienst

24 uur per dag bereikbaar op:
Tel: 0174 - 620 244

 Kantoor

Franklinstraat 2e
2691 HB ‘s-Gravenzande
route Google Maps

Postadres

Postbus 70
2690 AB ‘s-Gravenzande

Routeplanner

Bereken in Google Maps